Rippl-Rónai Múzeum
Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum
Kaposvár és Somogy tudományos, kulturális és művészeti örökségének
őrzője és közvetítője.
Gyorskereső

Rippl-Rónai Ödön Gyűjteménye

Rippl-Rónai József a Nyugat kiadásában megjelent memoárjának végén hálával emlékszik meg azokról a személyekről –elsősorban szüleiről- akik a művészi pálya kezdeti nehézségein átsegítették. Ödön öccsének kitüntetett szerepe volt a művész életében. A hontalan szegénységben megélt párizsi évek idején nemcsak anyagi, de bizalmas lelki támaszul is szolgált. A családot is meghökkentő újító művészi törekvésekkel szemben, egyedül Ödön volt nyitott, befogadóképes. Bátyja okító leveleiből lassan megértette a művész lényegkeresése és a stílus közötti összefüggést. “Ez az Ödön, a vasúti főnök, bizony nálamnál jobban tudná életem történetét elbeszélni: kezdet óta gyűjt mindenféle nyomtatványt és egyéb emléket, melyek művészi törekvéseimről a nyilvánosság előtt megjelentek, neki írtam meg leveleimben a művészetre és életviszonyaimra vonatkozó mindenféle dolgokat.”- írta a művész. Ödön eleinte bátyja krónikása, később műveinek gyűjtője lett.A festőforradalmár Rippl-Rónai a legkedvesebb testvéréből, a művészethez értő, az újító stílusokat üdvözlő és támogató szakembert nevelt ki. Az anyagi lehetőségeiben korlátozott vasúti tisztben úrrá lett a gyűjtőszenvedély. Több, mint harminc évi szorgalmas, olykor anyagi nélkülözéseket is vállaló gyűjtőmunkával létrehozta a századelő egyik legjelentősebb vidéki magán-gyűjteményét. A mozgékonyságát megkönnyítette az, hogy ingyen utazhatott a Monarchiában. Bátyja nyomán eljutott Párizsba is, később Budapesten látogatta a modern magyar festők műtermeit.1865. május 13-án született Kaposváron, Rippl-Rónai József tanító másodszülött fiaként. 1876-1883-ig volt tanulója a kaposvári gimnáziumnak. 18 éves korában, 1883-ban, a Magyar Államvasutak szolgálatába lépett. 1889. szeptemberében József bátyja látogatására elutazott Párizsba. 1890-ben Görgetegre került állomásfőnöknek, ahol József látogatta meg rövid hazatértekor. 1895-ben megkezdte József bátyja dokumentumainak könyvbe rendezését. 1898-ban állomásfőnök lett Somodor-Aszalón. József itt is meglátogatta ez évben. 1900-ben Ödön másodszor járt Párizsban. Aszalói otthonát egyre igényesebb műízléssel rendezi be. Neveltleányként magához fogadja Szabó Katicát. Somodor-Aszalón 19o1. tavaszától 19o2-ig vendégül látják Józsefet és Lazarine-t. Ödön újsághirdetést ad fel a következő szöveggel: “Őseimtől ócska, nagy karosszékek, nagy almáriumok, mindennemű régiségek, festmények, faragásért, modern mester eredeti szép festményeiért adnám cserébe. Cím: Somogyaszaló Pályaudvar, AMATEUR.” – A modern mester alatt a bátyja értendő, akinek a műveit pénz híján csereként kínálta. 1903-ban előléptetik vezető tisztté és Fiumébe helyezik. József és Lazarine meglátogatják az új helyén. 1904-ben Ödön ismét Párizsban jár.

1906-ban a fiumei “A TENGER” című újságban cikk tudósít Ödön műgyűjteményéről:
“Méltán műtárlatnak nevezhetnők a Germania-utza 44. szám alatt lévő képgyűjteményt, melynek Rónai Ödön, Rippl-Rónai Józsefnek a jeles magyar impresszionista festőnek öccse a tulajdonosa.”
József évenként meglátogatja öccsét, akit 1909-ben államvasúti ellenőrré neveztek ki, s a következő évben Somogyszobra helyezik pénztárosnak. 1911-ben megvásárolta Kaposváron József bátyja megüresedett Fő utca 54. számú házát. A nyár végén felmondja vasúti szolgálatát és Kaposváron kiállítások szervezésébe kezd.

1912-ben a vármegyeházán megrendezi a “Tizennégyek kiállítását.” Csók, Fényes, Ferenczy, Glatz, Iványi-Grünwald, Katona, Kernstok, Kosztolányi-Kann, Mihalik, Magyar-Mannheiner, Perlmutter, Rippl-Rónai, Szinyei-Merse és Vaszary műveit kölcsönözte az alkalomra. Lelkes szervezőmunkája nyomán a Művészeti Egyesület vezetőségébe választják. Magángyűjteményének hirdetéseként röplapokat nyomatott: “Rónai (Rippl) Ödön Magán Múzeuma a Szépművészetek Ipar és Népies Művészet köréből” címmel.

1913-ban átköltözik egy nagyobb házba, a Rózsa utca 9. szám alá és kihelyezi a “Múzeum” feliratot. 1919-ben felajánlotta gyűjteményét a Somogyi Proletár Múzeumnak. 1920. augusztus 30-án készített végrendeletet, amelyben a gyűjteményt Somogy vármegyére hagyta. 1921. január 1-sején bátyjával, Rippl-Rónai Józseffel vette jegyzékbe a teljes anyagot. 1921. január 3-án meghalt Kaposváron.


A R. Rónai Ödön Múzeum” című hagyatéki jegyzék a következő rendben készült: “Magyar festők” cím alatt 540 db mű áll. Tetszőlegesen kiragadva néhányat: József bátyjától 88 db mű, Munkácsytól 4 db mű, Gulácsytól 6 db, Ferenczy Károlytól 3 db, Csóktól 5 db, Szinyei Mersétől 2 db, Vaszarytól 5 db, Zichytől 2 db, Ziffertől 6 db kép. A Nyolcak festőitől kiemelkedő kollekciót gyűjtött Ödön: Czigány Dezsőtől 8 db, Márffytól 12 db, Kernstoktól 4 db, Pór Bertalantól 4 db, Czóbeltől 3 db, valamint Berénytől, Orbán Dezsőtől és Tihanyi Lajostól 1-1 képe volt.
“Idegen festők” cím alatt 14 db angol, 21 db francia és 6 db osztrák művészi alkotást sorol fel. A franciák közt található Maillol, Bonnard, Vuillard és Ranson egy-két műve. Régi képek cím alatt 7o db kérdésesen beazonosított kisebb-nagyobb mesterek neveit találjuk (pl. Guercino, Tizian, Carracy).

“Magyar festők” cím alatt újfent következik egy sok fontos művet tartalmazó 496 db-os kollekció. Ebben ismét vannak Rippl-Rónaik: 49 db, a gyermekként már nagyon tehetséges Martyn Ferenctől: 34 db, a fiatal Bernáth Auréltól: 3 db, Kádár Bélától: 26 db kép, de két-három Mészöly Géza, Hollósy, Ferenczy, Csók, Mednyánszky, Körösfői Kriesch, Kunffy és Galimberti Sándor művek. “Üvegfestmények” cím alatt 10 db, “Gyöngykivarrású képek” címen 8 db, “Gobelinek” 7 db, “Hollandiai delft”  címen 2 db porcelán, “Rézkarcokból” 22 db, “Spiritiszta művek”-ből 6 db és végül “Szobrok”-ból 55 db alkotást nevez meg a lista. A hagyatéki lista összesen 1257 db művet tartalmaz. A kézzel írott jegyzék 4o számozott lapból áll. Érdekessége, hogy a második számú “Magyar festők” című jegyzéket Rippl-Rónai József saját kezűleg írta meg. Az ő ily közvetlen munkájára az Ödön öccse halála utáni hagyatéki eljárás során volt szükség azért, hogy beazonosítsa a műtárgyakat. Emellett a művész végzett egy minőségi értékelést is. Erre a célra egy külön iskolai füzetet nyitott, s ráírta: “1888-1921. Rónai Ödön műgyűjteményének katalógusához komoly megállapítások. Rippl-Rónai József.” Az évszámok a gyűjtemény keletkezését határolják be. Rippl-Rónai beírt a füzetbe 7o-8o db művet, köztük 17 db-ot a sajátjából és beárazta őket, mint a gyűjtemény értékes részét.

Ödön személyére vonatkozóan lejegyezte, hogy: “Ezerszer inkább érdemelte ki az altruista epitetönt, mint pld. Nemes Marcell, mert ő a kincsei között is szegény maradt.” A további gondolatok teljes terjedelemben sok áthúzással, szóbejegyzésekkel a következők: “100 db jó mű, amely ebben a gyűjteményben van. A jó művészeknek, ha nem is a legtökéletesebb dolgaik, rájuk azonban jellemzők, szépek, igazán művészi esetek .Más szóval művészi értéket jelentenek és kiindulásul szolgálnak egy jó múzeum tökéletesítéséhez. Magángyűjtő, ha szerény pénzviszonyok közt élő ember, mint itt az adományozó, a legszebb, a legjobb ízlést árulja el ily módon összeállított gyűjteménnyel. Aki ily szeretettel tud összeszervezni dolgokat, ettől csak tanulhatunk. Rippl-Rónai Ödön követeli kikötésképpen évenként egy új fiatal művésztől származó művet vásárolni. Múzeumokat gyarapítani kétféleképpen szokás: államilag, vagy magán adakozásból, magánajándékozások útján. Nagyon üdvös lenne, ha a mi urainkra is tudnánk hatni, hogy ebben a múzeumban helyezzék el a nálunk lévő muzeális dolgokat – legyenek azok közkincsek, hogy tanulhassunk belőlük. Nevelhessük az ifjúságot. De leginkább azért, hogy azokra hassunk, akik valóban elárulják, hogy művészi hajlammal bírnak. Így a művészi dolgok látásán nevelődjenek oda, hogy magasabb kiképzést nyerjenek később a fővárosban vagy akár egész idegenben. Tudja isten milyen lesz ennek az erkölcsi haszna. Hátha nagy embereket tudunk mindebből fakasztani?!.” –vélekedett Rippl-Rónai József. Öccse gyűjteményében kiemelkedő műveknek tartotta Csók István, Czóbel Béla, Ferenczy Károly, Czigány Dezső, Kernstok Károly, Iványi Grünwald Béla, Márffy Ödön, Vaszary János és a saját alkotásait – kb. 100 db-ot. Ma ezekből a művekből válogatott kollekció képezi a “Rippl-Rónai Ödön gyűjteménye” című állandó kiállítás anyagát a múzeum központi épületében. Rippl-Rónai József művei e körből a Róma-hegyi emlékmúzeumba kerültek.

Horváth János    
tudományos referensElérhetőségeink

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű
Városi Múzeum

Cím: 7400 Kaposvár, Fő u. 101.
E-mail.: titkarsag@smmi.hu


Rippl-Rónai Múzeum
Cím: 7400 Kaposvár, Fő u. 10.
Telefon: 82/314-011

Nyitva tartás:
10 – 16
hétfő szünnap

Jegyárak:
Teljes árú: 800Ft/fő
Kedvezményes: 400Ft/fő
Családi jegy: 1700Ft
Csoportos jegy (10fő felett): 700Ft/fő, 350Ft/fő
Kiállítás látogatási bérlet: 1.200Ft/fő/4 alkalom
Múzeumpedagógiai bérlet: 2.200Ft/fő/4 foglalkozás
Bérletekről további leírás: ITT
Szakmai tárlatvezetés: 2800Ft/csoport/kiállítás (előzetes bejelentkezés)


Hírlevél
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy rendszeresen értesüljön a legfrissebb híreinkről, programjainkról!

Feliratkozás